Là kỹ sư điện điều khiển tự động, đã chỉ huy nhiều dự án lớn của các công ty, Thạc sỹ Lê Đình Hiếu chịu trách nhiệm về thiết kế các hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống xử lý môi trường của Vietnano.

Hiện tại Thạc sĩ Lê Đình Hiếu đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tại CH Liên Bang Nga.