Là Giám đốc phát triển thị trường của dự án. Được giao nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban dự án và chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh giới thiệu mặt hàng đến khách hàng.
2. Nghiên cứu thị trường trong nước, nhu cầu khách hàng; phân loại và đề xuất phát triển các thị trường mục tiêu. Xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và chiếm lĩnh thị phần.
3. Đề xuất những ý tưởng, phương án kinh doanh mới hiệu quả hơn dựa trên nền tảng, thế mạnh và năng lực thực tế của Công ty.